Den problematiske transorganisasjonen

Det har vært en større krangel i media mellom flere transpersoner, PKI og HBRS. Det kommer mange påstander, men alle prøver å fremstille seg selv som på riktig side. Spørsmålet er hva organisasjonene gjør når de har en sjanse til å påvirke faktisk politikk? Jeg har tatt en titt på høringsuttalensene som HBRS ga til både forslag til lov om endring av juridisk kjønn og til de nye retningslinjere for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens for å fremheve noen høyst problematiske meninger. Jeg har også tittet på PKI sitt høringsuttalelsene og fant ingenting problematisk.

HBRS står for Harry Benjamin Ressurssenter og skal være en organisasjon både for og av transpersoner og foreldre til transpersoner. De har en del gode tilbud rundt sommerleir, møter, kurs og lignende som gjør at en del transpersoner er medlem hos dem.

Juridisk kjønn

Fram til lov om endring av juridisk kjønn kom i 2016 var kravet at man måtte ha fått «diagnose» fra NBTS, altså Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme. De stilte krav om at du skulle være villig til å la deg sterilisere for å få lov til å bytte juridisk kjønn. Dermed snakker vi i praksis om at NBTS var garantisten for tvanggssterilisering av transpersoner i Norge.

HBRS prøvde å trenere saken ved å hevde at konsekvensene ikke var godt nok utredet, dette til tross for at flere andre land alt hadde en slik lovgivning. De mente vi ikke hadde utredet godt nok og snakket om «uforutsette bivirkninger» og pekte på muligheten for misbruk. Som eksempler på misbruk peker HBRS på rettigheter knyttet til ens juridiske kjønn, som muligheten til å få mastektomi (brystfjerning) og tilgang til vaginaoperasjon. Det var tydelig viktig å hindre ciskvinner å få matektomi og menn å få seg en neovagina på statens regning. Mastektomi er et helsetilbud som man har tilgang til om man ikke er transkjønna, men om det mistenkes at man er transkjønna blir man nektet og blir per i dag diskriminert.

Oppretthold diagnose

HBRS argumenterte videre for at loven burde begrense hvem som har rett til å skifte juridisk kjønn for å hindre misbruk. Dette begrunnet de med flere lenker til hendelser i Danmark, som viste seg å være kun en hendelse. Denne ene personen i Danmark bør altså kunne hindre norske personer som ikke har dokumentert kjønnsinkongruens å bytte kjønn og den eneste måten å dokumentere at man har kjønnsinkongruens i Norge er NBTS. Det samme NBTS som krevde sterilisering. Det betyr at HBRS i sitt høringsforslag argumenterte for en videreføring av at NBTS, som mente at det var riktig å tvangssteriliserte, skulle fortsette med dette.

«refleksjonsperiode»

Et annet forslag fra HBRS var et halvt års «refleksjonsperiode». Det betyr at når man har vært gjennom den lange prosessen det ofte er å skjønne, innse og akseptere at man har kjønnsinkongruens så ville HBRS tvinge deg til enda et halvt år i tankeboksen. Ja om vi ikke skulle begynne å søke på endring av juridisk kjønn mens vi ennå var usikre og i tenkeboksen da?

Jeg vil påpeke to andre momenter fra denne høringsuttalelsen før jeg går videre. Den ene er at mens HBRS la med syv lenker i sin høringsuttalelse som gjorde at det fremsto som om de dokumenterte sine påstander grundig, handlet alle som lar seg åpne om en av to saker, enten en dansk transfiendtlig aktivist som har gjort angrep på transpersoner som en av sine fanesaker og flere artikler om den samme personen som, etter å ha bedt om å få gå til garderoben tilhørende sitt juridiske kjønn hadde fått nei som svar, og innrettet seg etter det. Denne ene hendelsen som løste seg uten videre problemer, omtaler HBRS som «eksempler». Dette faller inn i et mønster der HBRS ukritisk (?) bruker og sprer hatpropaganda.

Den andre momentet er at vi fire år etter at HBRS ikke fikk viljen sin, fortsatt ikke har sett noe til disse problemene som de påsto ville oppstå. Vi har heller ikke sett noe til disse med traumer som hbrs påsto ville skifte juridisk kjønn.

Retningslinjer for helsehjelp

I sitt høringsutkast til retningslinjer for helsehjelp argumenterer HBRS for at fastleger ikke skal kunne gi behandlingstilbud til transpersoner. Man kan anta at dette handler om åpningen for at leger skal kunne starte opp hormonkorrigerende behandling hos transpersoner, noe fastleger har god nok kunnskap til og tillit til å gjøre hos ciskjønnede personer i dag. Særlig i samarbeid med spesialister og terapeuter med god kunnskap rundt transproblematikk, og som dermed er mer kvalifiserte enn NBTS til dette. De kommer med anklager om at fastleger vil begynne å gi ut hormonkorrigerende midler uten å sette seg inn i forskning, som om fastleger er ansvarsløse medikamentpushere som ikke bryr seg om konsekvensene av legemidlene de skriver ut til oss. Mulig HBRS burde foreslå å avskaffe hele fastlegesystemet siden seks års utdanning tydeligvis ikke gjør leger kompetente nok til å ta slike valg i dag. De har derimot stor tro på NBTS sin faglike ekspertise på tross av at de stort sett har avfeid så godt som all forskning fra de siste tiårene og holder seg til kjønnsstereotyper fra 50-tallet.

Transbegrepet

HBRS foreslår gjentatte ganger at begrepet trans fjernes fra dokumentet. De har tidligere blant annet ekskludert medlemmer som har brukt begreper som transpersoner til å beskrive seg selv og dette er tydeligvis en viktig ideologisk kamp for dem. De skriver blant annet:

Alle steder hvor det står transpersoner fjernes. Erstattes med personer som opplever kjønnsinkongruens/dysfori

De er heller ikke glad i begreper som kjønnskreative, som helt klart er en positiv betegnelse om transpersoner, og foreslår de fjernet

HBRS argumenterer med at transbegrepet kan fungere diskriminerende og er kontroversielt. De synes derimot at mastektomi hos en kirurg helt fint kan omtales som «skjære av seg brystene» (HBRS sin fasebookside), noe som gjør deres bekymring rundt om et begrep er kontroversielt og diskriminerende hult. Det er forøvrig ingen internasjonal kontrovers rundt transbegrepet. Den nasjonale kontroversen er at HBRS er mot begrepet. Det er HBRS selv som på ideologisk grunnlag har skapt en kontrovers rundt et ellers presist og forståelig begrep.

Reduksjon i dagens tilbud

HBRS går sterkt mot retningslinjenes forslag om en desentralisering av helsetilbudet og særlig delen der det åpnes opp for at fastleger skal kunne gi livreddende hormonkorrigerende medisin til transpersoner.

HBRS mistenkeliggjør økningen i antallet transpersoner som tør å be om hjelp og mistenkeliggjør særlig transmenn og ikkebinære. De bruker også det høye antallet autisme og andre psykiske lidelser til å mistenkeliggjøre sin egen pasientgruppe. De argumenterer med at det ikke er økt åpenhet som er årsaken til økningen, men unnlater helt å vise til noen form for forskning eller dokumentasjon som tyder på at det finnes andre årsaker.

Om økningen kun skyldtes mer åpenhet og kjennskap til behandlingstilbud, hadde vi ikke sett en så tydelig kjønnsforskjell i den økte tilstrømningen til hjelpeapparatet. Med andre ord er det åpenbart at årsakene er mer komplekse.

Her er det verdt å påpeke at økningen hos transkvinner er på rundt en dobling i samme tidsrom og at transmenn var sterkt underrepresentert tidligere. Dette kommer høyst sannsynlig på grunn av manglende synlighet. Når du tenker på transpersoner tenker du høyst sannsynligvis på en av transkvinnene du har sett i media, ikke en transmann eller ikkebinær, på tross av at de absolutt ikke er færre.

HBRS støtter opp om NBTS sitt monopol

Oppstart av behandling med pubertetsutsettende hormoner, irreversible hormonbehandlinger gis ved nasjonal behandlingstjeneste.

Her, og en rekke andre steder foreslår HBRS at NBTS skal fortsette å ha monopol. HBRS har flere steder foreslått at det opprettes to regionale sentre, og det kan derfor se ut som om HBRS støtter en forbedring av helsetilbudene. Men for det første er sentrene allerede i gang med å bli bygd, så det er for seint for HBRS å stoppe dem, og for det andre går HBRS inn for at disse sentrene kun skal ha en rådgivende rolle og fungere som enda et stopp på veien til utredning som vil drøye ut tiden før man får medisinsk hjelp enda mer:

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens vil motta henvisninger fra regionens lokale BUP/DPS for drøfting underveis i de regionale sentrene. Dette vil sikre at pasienten kan få en bedre oppfølging lokalt, og bedre muligheten for raskere diagnosesetting når pasient kommer til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens.

HBRS ønsker å redusere behandlingstilbudet

TW: selvmord

HBRS foreslår at fastleger ikke skal kunne starte opp med hormonerkorrigerende midler og dermed kun ha en slik rolle etter at NBTS har startet opp. Dermed er det kun NBTS som kan hjelpe oss med å starte prosessen. HBRS tar flere steder til orde for at det skal bli vanskeligere for transpersoner å få medisinsk hjelp enn det er i dag. I dag finnes blant annet Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo og flere private fastleger og spesialister som har høy kompetanse og som hjelper oss som enten ikke hadde overlevd ventetiden, har fått avslag fra NBTS eller rett og slett har for mye traumer til å orke å møte NBTS. Disse skal legges ned:

Fastleger, private leger, kommunale helsestasjoner/klinikker kan ikke starte opp medisinsk behandling med hormoner og pubertetsblokkere. Kommunale helsestasjoner/klinikker, fastleger og private leger som bryter med nasjonal behandlingstjeneste må få konsekvenser.

Og når jeg skriver at flere av oss ikke hadde overlevd så betyr det det du tror, det betyr at flere av oss ikke hadde holdt ut ventetiden og tatt livet vårt, inkludert skribenten av dette innlegget.

For meg og for mange andre betyr dette at HBRS, en organisasjon som påstår at de skal være for personer med kjønnsinkongruens, går inn for en politikk som ville drept meg og mange andre transpersoner. Hvis du får inntrykk av at jeg overdriver kan du lese her, her, her og her eller bruk google. Merk at dette er tallene på oss som lever, alle de som lyktes i forsøkene sine på å ta livet sitt er mørketall siden de i all hovedsak ikke er ført opp som transkjønnet i statistikken.

Korte påpekninger

Kunnskapen om årsaker til tilstrømning, og særlig om den nye gruppen som beskriver seg om ikke-binære, er svært mangelful

Ikke er ikke-binære noe nytt, de har fått avslag fra NBTS i mange tiår og NBTS har oppført seg kunnskapsfiendtlig ovenfor denne gruppen, og årsaken til økningen og det forsterka kravet er som vanlig: Et mer tolerant samfunn som gjør at de tør å søke hjelp. På tross av NBTS og HBRS

Iverksette nødvendig forskning for å sikre evidensbasert og effektiv behandling for mennesker som oppfatter seg som ikke-binære

HBRS ønsker å erstatte delen om helsetilbud til ikke-binære med dette. Det eksisterer ganske mye forskning om ikke-binære og kun en måte å hindre ikke-binære i å få det som for mange er livsreddende behandling

Personer som har startet opp behandling i utlandet og ønsker hjelp i Norge, må henvises til NBTS for videre oppfølging

Personer
som har startet med selvmedisinering må henvises til NBTS for utredning og
medisinsk behandling

Personer som har startet opp hormonbehandling hos
kommunale helsestasjoner/klinikker, fastlege/privat henvises til NBTS for
utredning og medisinsk behandling.

Her går HBRS inn for at NBTS sitt monopol skal opprettholdes og at personer som har fått bedre kvalifisert hjelp hos eksperter, enten i Norge eller i utlandet skal måtte gjennom hele kjøttkverna hos NBTS for å kunne fortsette. I en del tilfeller, blant annet for personer som har fått diagnose i andre land vil det bety at de vil måtte gå uten nødvendige medisiner mens de venter. Dette vil, om de ikke skaffer hormoner ulovlig, føre til en uønsket tvungen detransitionering der de må vente i årevis mens de blir tvunget til å gå gjennom en tredje pubertet der alle de sidene ved kroppen som gir de dysfori vokser tilbake. For personer som alt har hatt kjønnskorrigerende kirurgi vil dette også kunne bety at de vil være i akutt mangel på både østrogen og testosteron med livstruende konsekvenser.

Om du ser for deg at staten kan tvinge deg igjennom en pubertet i motsatt kjønn av det du er så er det konsekvensen av det HBRS tar til orde for her.

Oppstart med pubertetsutsettende hormoner tidligst ved utviklingsstadiet Tanner 2 og skjer etter en individuell vurdering og tverrfaglig utredning.

Tanner er et vurderingssystem for hvor langt man er kommet i puberteten. Tanner 2 betyr at man har kommet et godt stykke i puberteten, mens Tanner 5 er slutten av puberteten. Det betyr at HBRS ønsker å tvinge alle transkjønnede barn til å gå inn i feil pubertet i minst et års tid før man kan få den stoppet. Dette er et beste tilfelle-scenarie der NBTS skriver ut blokkere når du når tanner 2, noe som er særdeles usannsynlig ut fra dagens praksis. Dette anser jeg som et grovt overgrep mot barn som tilsvarer å tvinge en cisjente til å gå igjennom et år mannlig pubertet.

Det er imidlertid svært sjelden at et barn har et vedvarende ønske om å tilhøre det motsatte kjønn

Dette er en vanlig transfobisk myte. Et av problemene med myten er at den ikke er sann. Den stemmer ikke med forskninga og den er rett og slett usann. Slike myter blir gjerne forsvart med gammel og upresis eller direkte forfalskede forskningsresultater som ikke stemmer med nyere og mer kvalitetssikret forskning. Når et barn får lov til å uttrykke sitt kjønn uten å møte fordommer er antallet barn som «endrer mening» så godt som null. Transbarn er like sikre på sitt kjønn som cisbarn.

HBRS mener det er bekymringsfullt om barn skal starte opp med
medisinsk behandling som ikke kan reverseres uten at foreldre er informert.

Dette er som svar på et forslag som skal gjøre at ungdommer som er sikre på sin kjønnsidentitetidentitet skal slippe at transfobiske foreldre skal kunne hindre dem i å oppsøke medisinsk hjelp før de er 18. All eiendomsrett til barnas kjønnsidentitet til foreldrene med andre ord, barnets beste betyr lite?

Det må opprettes et medisinsk kvalitetsregister.

Å lage et nasjonalt register, om det er av transpersoner, jøder eller andre minoriteter anser jeg som en meget dårlig ide og burde være opplagt hvorfor når jeg henviser til nasjonalt register over jøder, noe vi av gode grunner sluttet med etter holocaust.

Sørge for at personer som opplever kjønnsdysfori/inkongruens får like rettigheter til behandlingshjelpemidler/hårfjerning uavhengig hvor i Norge de bor.

hårfjerning med laser og elektrolysebehandling innvilges uten krav om påbegynt eller planlagt hormonell og/eller kirurgisk behandling.

Det må sies at ikke alle av forslagene til HBRS er like ille. Dette forslaget og lignende forslag rundt hårfjerning er gode og burde være førstelinjetilbud er mot:

Alle helseregioner må tilby likeverdig tilbud til pasienter som har diagnosen kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens.

HBRS støtter lagring av kjønnsceller og assistert befruktning til personer som har endret juridisk kjønn

Husker dere hvordan HBRS mente det var problematisk at endring av juridisk kjønn utløser rettigheter? De har tydeligvis skiftet mening og dette er et godt forslag.

Oppsummering

HBRS er en organisasjon som når de kan påvirke norsk politikk går inn for:

 • Mindre tilgjengelig behandling enn før
 • Diagnose hos NBTS for å skifte juridisk kjønn
 • At man ikke skal gi medisinsk tilbud til ikke-binære
 • Opprettelsen av et nasjonalt register over transpersoner
 • At NBTS sitt monopol skal styrkes
 • Rettslig forfølgelse av helsepersonell som gir medisinsk helsehjelp til transpersoner
 • Tvinge ungdommer med kjønnsinkongruens gjennom deler av feil pubertet før man kan få blokkere
 • At transpersoner skal diskrimineres sammenlignet med cispersoner for flere kirurgiske operasjoner
 • Tvinge personer som alt har begynt på hormonkorrigerende midler gjennom en detransitionfase med feil pubertet
 • At tranbegrepet skal skambelegges

Og i sin begrunnelse for dette benekter de nyere forskning og sprer myter, påstander og lenker fra transfobiske organisasjoner og personer

En tanke om “Den problematiske transorganisasjonen

 1. Jeg var pådriver i kampen for innføringen av likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, iverksatt 1. januar 2014, og videreført i den Felles likestillings- og diskrimineringsloven (2018).
  Jeg jobbet også intens for å få på plass Loven om juridisk kjønn som ble iverksatt 1. juli 2016.
  HBRS var i mot innføring av begge lovene. De var ikke bare i mot i høringsuttalelser og stortingshøringer, de drev aktiv lobbyvirksomhet og skrev veilledende avisartikler m.m. i sine forsøk på å hindre at lovene skulle bli vedtatt..
  Dersom HBRS hadde fått det som de ønsket, ville norske transpersoner fremdeles stått uten beskyttelse i det norske lovverket.

  Liker

Legg igjen en kommentar til Jeanette Solstad Remø Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: